Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 02.2010 r.)

Projekt został zrealizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).
Wykorzystano materiały będące w zasobach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Uwaga: dane dotyczące form ochrony przyrody uwzględniają stan na dzień opracowania waloryzacji tj. 29 styczeń 2010 r.

1. Strona tytułowa
2. Ogólna charakterystyka roślinności województwa zachodniopomorskiego
3. Ogólna charakterystyka fauny województwa zachodniopomorskiego
4. Istniejące formy ochrony przyrody
5. Potencjalne obszary wyznaczone do ochrony przyrody
6. Chronione gatunki roślin naczyniowych zinwentaryzowane na terenie województwa zachodniopomorskiego
7. Chronione gatunki grzybów zinwentaryzowane na terenie województwa zachodniopomorskiego
8. Chronione gatunki zwierząt zinwentaryzowane na terenie województwa zachodniopomorskiego
9. Siedliska przyrodnicze przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000
10.Bibliografia
Załącznik nr 1. Wykaz istniejących parków narodowych     
Załącznik nr 2. Wykaz istniejących rezerwatów przyrody    
Załącznik nr 3. Wykaz istniejących parków krajobrazowych    
Załącznik nr 4. Wykaz istniejących obszarów chronionego krajobrazu    
Załącznik nr 5. Wykaz istniejących pomników przyrody
Załącznik nr 6. Wykaz istniejących użytków ekologicznych    
Załącznik nr 7. Wykaz istniejących zespołów przyrodniczo-krajobrazowych    
Załącznik nr 8. Wykaz obszarów Natura 2000
Załącznik nr 9. Wykaz potencjalnych rezerwatów przyrody
Załącznik nr 10. Wykaz potencjalnych parków krajobrazowych
Załącznik nr 11. Wykaz potencjalnych obszarów chronionego krajobrazu
Załącznik nr 12. Wykaz potencjalnych pomników przyrody    
Załącznik nr 13. Wykaz potencjalnych użytków ekologicznych
Załącznik nr 14. Wykaz potencjalnych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
Załącznik nr 15. Wykaz potencjalnych stanowisk dokumentacyjnych
Załącznik nr 16. Wykaz istniejących i potencjalnych form ochrony przyrody


Do pobrania:

Format

Układ współrzędnych

Stan aktualności

Warstwy wektorowe do załączników 1-16

tab, zip

1992

29 styczeń 2010 r.